ਬੀ.ਸੀ.ਏ. 1 (ਸਮੈਸਟਰ 1 ਅਤੇ 2)

ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ : 45

ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ

ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ 10+2(ਸਾਇੰਸ, ਕਾਮਰਸ ਜਾਂ ਆਰਟਸ) ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਂ ਤੋਂ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ।

ਬੀ.ਸੀ.ਏ. 2 (ਸਮੈਸਟਰ 3 ਅਤੇ 4)

ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ : 45

ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ

ਬੀ.ਸੀ.ਏ. I I ਸਮੈਸਟਰ ਤੀਜਾ:

ਤੀਸਰੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਮੈਸਟਰ (ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ) ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੀਸਰੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵੇਲੇ, ਦੂਸਰੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੀਜੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ 50% ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੀ.ਸੀ.ਏ. 3 (ਸਮੈਸਟਰ 5 ਅਤੇ 6)

ਕੁੱਲ ਸੀਟਾਂ : 45

ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਣ।

* ਬੀ.ਸੀ.ਏ. ਭਾਗ 1 ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚ Drug Abuse: Problem, Management and Prevention ਅਤੇ Enviroment and Road Safety Awareness ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ

Computer is a degree with endless possibilities. Today, computers are used in almost every aspect of our lives: in car engines, microwave ovens, video games, watches, telephones, desktops at home and work, mainframe computers in government and industry, and supercomputers expanding the frontiers of science and technology. The computer industry is one of the fastest growing segments of our economy and that growth promises to continue well into the next century,

To maintain a competitive edge, industry and commerce must continue to make creative scientific and engineering advances as well as produce high quality products. More than ever, there is a demand for a prepared work force with the scientific and technical training necessary to perform effectively on the job. Now is the time to plan yourfuture in computing

Computing professionals might find themselves in a variety of environments in academia, research, industry, government, private and business organizations -- analyzing problems for solutions, formulating and testing, using advanced communications or multi-media equipment, or working in teams for product development. Here's a short list of research and vocational areas in computing.

  • Artificial Intelligence -- Develop computers that simulate human learning and reasoning ability.
  • Computer Design and Engineering -- Design new computer circuits, microchips, and other electronic components.
  • Computer Architecture -- Design new computer instruction sets, and combine electronic or optical components to provide powerful but cost-effective computing.
  • Information Technology -- Develop and manage information systems that support a business or organization.
  • Software Engineering -- Develop methods for the production of software systems on time, within budget, and with few or no defects.
  • Computer Theory -- Investigate the fundamental theories of how computers solve problems, and apply the results to other areas of computer science.
  • Operating Systems and Networks -- Develop the basic software computers use supervise themselves or to communicate with other computers.
  • Software Application—Apply computing and technology to solving problems outside the computer field –in education or medicine, for example.

B.C.A. First Year – First Semester

Code

Title of Paper

Hours per Week

University Examination

Internal Assessment

Max. Marks

Exam. Duration Hours

BCA-111

General English – I

4

80

20*

100

3

BCA-112

Punjabi (Compulsory) or

Punjabi Compulsory (Mudla Gyan) **

4

40

10

50

3

BCA-113

Fundamentals of Information Technology

4

80

20

100

3

BCA-114

Basic Mathematics

4

80

20

100

3

BCA-115

Programming Fundamentals using C

4

80

20

100

3

BCA-116

Software Lab – I (based on paper BCA-115: C)

8

60

40

100

3

Total

420

130

550

B.C.A. First Year – Second Semester

Code

Title of Paper

Hours per Week

University Examination

Internal Assessment

Max. Marks

Exam. Duration Hours

BCA-121

General English – II

4

80

20*

100

3

BCA-122

Punjabi (Compulsory) or

Punjabi Compulsory (Mudla Gyan) **

4

40

10

50

3

BCA-123

Digital Electronics

4

80

20

100

3

BCA-124

Data Structures

4

80

20

100

3

BCA-125

Mathematical Foundation of Computer Science

4

80

20

100

3

BCA-126

Software Lab – II (based on BCA-124: Data Structures)

8

60

40

100

3

Total

420

130

550


B.C.A. Second Year – Third Semester

Code

Title of Paper

Hours per Week

University Examination

Internal Assessment

Max. Marks

Exam. Duration Hours

BCA-211

English Communication Skills – I

4

80

20*

100

3

BCA-212

Discrete Mathematics

4

80

20

100

3

BCA-213

Computer System Organizations and Architecture

4

80

20

100

3

BCA-214

Object Oriented Programming using C++

4

80

20

100

3

BCA-215

Fundamentals of Database Management System

4

80

20

100

3

BCA-216

Software Lab – V (based on paper BCA-214: Object Oriented Programming using C++)

4

40

10

50

3

BCA-217

Software Lab – VI (MS Access Lab based on BCA-215 Fundamentals of Database Management System)

4

40

10

50

3

BCA-218

Environment Studies (Qualifying Exam)

4

75

25

100

3

Total

480

120

600

B.C.A. Second Year – Fourth Semester

Code

Title of Paper

Hours per Week

University Examination

Internal Assessment

Max. Marks

Exam. Duration Hours

BCA-221

English Communication Skills – II

4

80

20*

100

3

BCA-222

Computer Networks

4

80

20

100

3

BCA-223

Management Information Systems

4

80

20

100

3

BCA-224

Computer Oriented Numerical and Statistical Methods

4

80

20

100

3

BCA-225

Relational Database Management Systems with Oracle

4

80

20

100

3

BCA-226

Software Lab – VII (based on paper BCA-224: Computer Oriented Numerical and Statistical Methods)

4

40

10

50

3

BCA-227

Software Lab – VIII (Oracle Lab based on paper BCA-225: Database Management Systems with Oracle )

4

40

10

50

3

Total

480

120

600


B.C.A. Third Year – Fifth Semester

Code

Title of Paper

Hours per Week

University Examination

Internal Assessment

Max. Marks

Exam. Duration Hours

BCA-311

English Literary Skills – I

4

80

20*

100

3

BCA-312

System Analysis and Design

4

80

20

100

3

BCA-313

System Software

4

80

20

100

3

BCA-314

Java Programming

4

80

20

100

3

BCA-315

Web Designing using HTML and DHTML

4

80

20

100

3

BCA-316

Software Lab – IX (based on paper BCA-314: Java Programming)

4

40

10

50

3

BCA-317

Software Lab – X (based on paper BCA-315: Web Designing using HTML and DHTML)

4

40

10

50

3

Total

480

120

600

B.C.A. Third Year – Sixth Semester

Code

Title of Paper

Hours per Week

University Examination

Internal Assessment

Max. Marks

Exam. Duration Hours

BCA-321

English Literary Skills – I

4

80

20*

100

3

BCA-322

E-Commerce

4

80

20

100

3

BCA-323

Operating Systems

4

80

20

100

3

BCA-324

Software Engineering

4

80

20

100

3

BCA-325

Web Designing using ASP.NET

4

80

20

100

3

BCA-326

Software Lab – XI (More on Java based on BCA-314: Java Programming)

4

40

10

50

3

BCA-327

Software Lab – XII (based on BCA-325: Web Designing using ASP.NET)

4

40

10

50

3

Total

480

120

600

BCA(Semester System)